Yeminli Mali Müşavir aşağıdaki işlemleri tasdik eder, ilgili mükelleflerin bu tasdikleri yaptırmaları bazı hallerde zorunludur.

 • İsteyen firmaların kurumlar ve gelir vergisi beyannamelerinin ekleriyle birlikte tasdik edilerek rapora bağlanması,
 • İsteyen firmaların kurumlar ve gelir vergisi beyannamelerinin ekleriyle birlikte tasdik edilerek rapora bağlanması,
 • Yapılan ihraç işlemleri nedeniyle indirim konusu yapılamayan KDV nin iadesi ve mahsubu konusunda tasdik işlemleri,
 • Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi; işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerin düzenlenmesi ve bu konularda müşavirlik yapılması,
 • Belirtilen konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapılması, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş verilmesi, rapor ve benzerlerinin düzenlenmesi, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerin yapılması,
 • Yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değeri belli bir tutarı aşan mükelleflerin yeniden değerleme ve amortisman hesaplarının tasdik işlemleri.
 • KDV Kanunu nun 14. maddesi uyarınca yapılan uluslararası taşımacılık istisnası nedeniyle KDV iadesi veya mahsubu işlemlerinin tasdiki,
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yatırım teşvik belgesine bağlı olan ve proje bedelleri toplamı belli tutarı aşan yatırımları nedeniyle yararlanılan yatırım indiriminin tasdiki.
 • KDV Kanunu nun 13/a,b maddesinde yer alan mükelleflere işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler, deniz, hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler istisnasının KDV iade / mahsuplarının tasdiki tasdiki,
 • Kaynak kullanımı destekleme primi ve KDV desteği konusunda tasdik işlemleri,
 • Sermayenin ödendiğinin tespitine dair tasdik işlemleri,
 • İlişiksizlik belgesi raporu, (SSK Primleri ile ilgili)
 • Bankalar tarafından müşterilere açılacak krediler ve/veya verilecek kefalet ya da teminatların belli tutarı geçmesi halinde bilanço ve gelir tablosunun tasdik işlemi.
 • Gümrük beyannamelerinin tasdiki,
 • Dahilde işleme izin belgesine dayanarak yurt içinden KDV siz olarak alınan mallarla ilgili işlemlerin tasdiki,
 • İndirimli oranda KDV ne tabi işlemlerin tasdiki,
 • Sermayeye ilave edilecek işletme içi fonların tespiti (DAF, MAF, Olağanüstü yedek akçe, özel fonlar, dağıtılmamış karlar)-Vakıfların hesaplarının incelenmesi ve tasdiki,
 • Radyo - Televizyon Üst Kurul paylarının tespiti,
 • Yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri,
 • Organize Sanayi Bölgelerinin hesaplarının incelenmesi.