Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik


Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden

29.11.1991
21066
Dayandığı Kanun 01.06.1989 - 3568

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kavramlar

Madde 0001: Amaç ve kapsam

Bu Yönetmelik, serbest muhasebeciler, (1) serbest muhasebeci mali mücavirler ve yeminli mali müşavirlerin bağlı bulundukları odalara ödeyecekleri üye aidatları ve diğer ödentiler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Mücavirler Odaları nın Birliğe ödeyecekleri Birlik paylarının tespit yöntemleri ve bunların tahsilatlarına ait usul ve esasların düzenlenmesine ilişkindir. (1) Üstü Çizili İbare 14.05.2015 Tarih ve 29355 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırımıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kavramlar

Madde 0002: Hukuki dayanak

Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, (1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 16 ncı maddesi ile 50 nci maddenin (g) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. (1) Üstü Çizili İbare 14.05.2015 Tarih ve 29355 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırımıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kavramlar

Madde 0003: Kavramlar

Bu Yönetmelikle geçen;

Kanun : (Tanım 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

Birlik : (Tanım 27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB),

Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları nı,

Meslek Mensubu : (Tanım 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri,

Mesleki Faaliyet : (Tanım 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir unvanı ile bireysel yahut şirket ortağı olarak faaliyette bulunmayı,

Üye : (Tanım 27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Ruhsat almış meslek mensubunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Üye Aidatları Çeşitleri ve Uygulamaları

Madde 0004: Odaya giriş ücreti(*)

(Madde Başlığı ve Madde 27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Üye giriş (kayıt) ücreti, odaya kaydolan her üyeden veya oda çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kaydedilecek ortaklık büroları, şirketler ile bunların şubelerinden kayıt anında bir kere alınır.

(2. Fıkra 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Başka odadan nakil suretiyle gelen üyeden oda giriş ücreti %50 indirimli alınır.

(*) Üye Giriş (Kayıt) Ücreti Şeklinde ki Madde Başlığı 14.05.2015 Tarih ve 29355 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Görüldüğü şekilde değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Üye Aidatları Çeşitleri ve Uygulamaları

Madde 0005: Birlik payı

Odaların Birlik üyelikleri sıfatıyla, brüt gelirleri üzerinden nispi (1) olarak tespit edilerek ödenecek paya Birlik Payı denir. (1) gelirleri üzerinden nisbi İbaresi 14.05.2015 Tarih ve 29355 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik İle brüt gelirleri üzerinden nispi olarak değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Üye Aidatları Çeşitleri ve Uygulamaları

Madde 0006: Yıllık aidat

Yıllık aidat her yıl alınan aidat olup, maktu ve nispi (1) olmak üzere iki çeşittir.

  1. Maktu Aidat: Odaya kayıtlı her meslek mensubunun ödemekle zorunlu olduğu aidattır.

  2. Nispi Aidat: (Bent 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile bu listeye kayıtlı olmasalar dahi mesleki şirketlere ortak olan meslek mensuplarından alınan aidattır.
(1) maktu ve nisbi İbaresi 14.05.2015 Tarih ve 29355 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik İle maktu ve nispi olarak değişmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Üye Aidatları Çeşitleri ve Uygulamaları

Madde 0007: Diğer ödentiler

(Madde 27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Odaya kayıtlı üyelerin ortaklık büroları ile mesleki şirketlerin bir iş veya hizmet karşılığı olarak ödemekle yükümlü oldukları ödentiler olup maktu ve nispi (1) olarak iki şekilde tespit edilir. (1) maktu ve nisbi İbaresi 14.05.2015 Tarih ve 29355 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik İle maktu ve nispi olarak değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aidat Tespit Şekli ile Asgari Azami Nispetleri

Madde 0008: Birlik payının tespiti

Birliğe dahil odaların brüt gelirlerinin % 10 unu geçmemek üzere. Birlik Genel Kurulunda tespit edilecek nispet üzerinden hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aidat Tespit Şekli ile Asgari Azami Nispetleri

Madde 0009: Odaya giriş ücreti ve maktu aidat

(Madde Başlığı ve Madde 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Odaya giriş ücreti, memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

Maktu aidat miktarı oda genel kurulunca belirlenir. Ancak maktu aidat, memur maaşı taban aylığı katsayısının 200 rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan az ve 400 rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan çok olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aidat Tespit Şekli ile Asgari Azami Nispetleri

Madde 0010: Nispi aidatın tespiti

(Madde Başlığı ve Madde 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Oda üyelerinden;

a) Bireysel olarak mesleki faaliyette bulunanlar, bir önceki yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının % 1 ini,

b) Şirket ortağı olanlar, dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın % 1 ini,

nispi aidat olarak öderler.

Şirket ortaklarının her birince ödenecek nispi aidat, gelir vergisi mükellefi olan meslek mensuplarından en az nispi aidat ödeyenden daha düşük olamaz.

Bireysel olarak mesleki faaliyette bulunmakla beraber, aynı zamanda sorumluluk üstlenmeksizin bir veya daha fazla mesleki şirkete ortak olan meslek mensupları, hem bireysel mesleki faaliyeti hem de şirket ortaklığı dolayısıyla nispi aidat öderler.

Tahakkuk ettirilecek nispi aidat miktarı, maktu aidat miktarlarının 1 katından az ve 20 katından fazla olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aidat Tespit Şekli ile Asgari Azami Nispetleri

Madde 0011:Diğer nispi ödentiler

(Madde Başlığı ve Madde 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Oda aracılığı ile üyelere sağlanan tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen gelirlerin %4'ü odalarca alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aidat Tespit Şekli ile Asgari Azami Nispetleri

Madde 0012: Diğer maktu ödentiler

(Madde 27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Mesleki kimlik belgesi, aday meslek mensubu kimlik belgesi, oda üyelik belgesi, bastırılarak dağıtılması halinde asgari ücret tarifesi, (1) faaliyet belgesi, oda kayıt sureti, sözleşme ve benzeri iş ve işlemler karşılığı alınacak ödentiler olup, tutarları oda genel kurulunca tespit edilir ve odalarca tahsil edilir.

(1) Üstü Çizili İbare 14.05.2015 Tarih ve 29355 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelikle Yürürlükten Kaldırımıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme Zamanları

Madde 0013: Birlik payı

(Madde 27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Her oda, üç ay içinde tahsil ettiği brüt gelirlerinden (1) Birliğin payına isabet eden tutarı, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar Birlik adına açılmış bir banka hesabına yatırır ve ödeme belgeleri Birliğe gönderir.

(1) bütçe gelirlerinden İbaresi 14.05.2015 Tarih ve 29355 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik İle brüt gelirlerinden olarak değişmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme Zamanları

Madde 0014: Oda aidatlarının ödeme zamanları

Üyeler, yükümlü oldukları aidat ve diğer ödentileri, bağlı odalarına aşağıda belirtildiği şekilde öderler.

  1. Odaya Giriş Ücreti: (1) Odaya kayıt için müracaatında,

  2. Maktu Yıllık Aidat: Her yıl Ocak ayı içinde,

  3. Nispi Aidat (1): Her yıl Mayıs ve Ekim aylarında,

  4. Diğer Nispi Ödentiler (1): Odaca sağlanan menfaatlerin neticelendirilmesini müteakip bir ay içinde,

  5. Diğer Maktu Ödentiler: Meslek mensuplarının talepte bulundukları hizmetlerden yararlanmadan önce.
(1) 14.05.2015 Tarih ve 29355 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik İle (a) bendinde yer alan Oda Giriş Aidatı: ibaresi Odaya Giriş Ücreti: olarak, (c) bendinde yer alan Nisbi Aidat ibaresi Nispi Aidat olarak, (d) bendinde yer alan Diğer Nisbi Ödentiler ibaresi Diğer Nispi Ödentiler olarak değiştirilmiştir..

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme Zamanları

Madde 0015: Ödenmeyen aidatlar ve paylar

Aidatlarını belirtilen sürelerde ödemeyen üyelerden ve Birlik paylarını ödemeyen odalardan, borçları genel hükümlere göre tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme Zamanları

(Madde 27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir.)

Madde 0015/A: Üye borçlarının silinmesi

Uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, tutukluluk ve hükümlülük ile yangın, yer sarsıntısı, yer kayması ve benzeri olağanüstü durumlarda, tahakkuk eden aidat ve gecikme faizi borçları, oda tarafından yapılacak veya yaptırılacak inceleme sonucuna göre genel kurul kararıyla ertelenebilir, kısmen veya tamamen silinebilir.

Bu madde hükmünden faydalanmak isteyen üyelerin, kanıtlayıcı belgeleriyle birlikte bağlı bulundukları odaya yazı ile başvurmaları gerekir.

Ölüm halinde, tahakkuk etmiş bulunan üye borçları ve faizleri yönetim kurulu kararıyla silinir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme Zamanları

Geçici Madde 0001 :

(Madde 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir.)

Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapan mevcut meslek mensupları bu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Madde 0016: Yürülük

Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Geçici Kurulca yayınlanan yönetmeliklerin bu Yönetmelik hükümleriyle ilgili düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Madde 0017: Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerim, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.