Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği

Maliye Bakanlığından

11.06.1990
20545
Dayandığı Kanun 01.06.1989 - 3568

BİRİNCİ KISIM
Amaç ve Kavramlar

Madde 0001: Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı. (1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki faaliyetlerim Kanunun amacına uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine yarayan tedbirleri almak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakım korumak, mesleki faaliyet konusunda uygulama birliğini sağlamak amacıyla ilke ve standartlar belirlemek üzere Birliğin ve organlarının görev ve yetkilerini, çalışma esaslarını, gelirlerini belirlemektir.

(1) 25.12.2012 Tarih ve 28508 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik İle Serbest Muhasebeciler, ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
Amaç ve Kavramlar

Madde 0002: Hukuki dayanak

Bu Yönetmelik 3568 sayılı Kanunun 33,50 ve geçici 4 üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

BİRİNCİ KISIM
Amaç ve Kavramlar

Madde 0003: Kavramlar

Bu Yönetmelikte geçen:

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nu,

Bakan : Maliye ve Gümrük Bakanı nı,

Geçici Kurul :Kanunun Geçici 4 üncü maddesi ile ilgili Yönetmelik uyarınca kurulan Geçici Kurul u,

Birlik : (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB),

Yönetim Kurulu : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu nu,

Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarını,

Yönetmelik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği ni,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Birliğe İlişkin Esaslar

Madde 0004: Birliğin amacı

Birliğin amaçları şunlardır:

 1. Kanunda ve yönetmeliklerde Birlik tarafından yapılması öngörülen işleri yapmak,

 2. Mesleki alanda çalışmalar yapmak ve mesleğin gelişmesini sağlamak,

 3. Meslek onurunu, üye ve odaların haklarım korumak,

 4. Mesleğin uygulanması ile ilgili normları geliştirmek, eğitim ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak,

 5. Üyeler ve odalar arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek.

İKİNCİ KISIM
Birliğe İlişkin Esaslar

Madde 0005: Amaç dışı faaliyetler

(Madde 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Birlik, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz. Amaç dışında faaliyette bulunan Birlik sorumlu organları hakkında Kanunun 15 inci maddesinin dördüncü ve müteakip fıkraları hükümleri uygulanır.

İKİNCİ KISIM
Birliğe İlişkin Esaslar

Madde 0006: Birliğin kuruluşu, niteliği ve merkezi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler odalarının katılacağı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği kurulur.

Birlik tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Birliğin merkezi Ankara dadır.

İKİNCİ KISIM
Birliğe İlişkin Esaslar

Madde 0007: Birliğin görevleri

Birliğin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,

 2. Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak,

 3. Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere görüş bildirmek,

 4. Odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek,

 5. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Uyulması zorunlu meslek kuralları ve meslekî standartları belirlemek, bu kapsamda, uluslararası standartlarla uyumlu meslekî etik standartları, denetim standartları, meslekî eğitim standartları ve kalite güvence standartları oluşturmak ve geliştirmek,

 6. Kanun a göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak,

 7. Milli ve Milletlerarası mesleki kuruluşlara üye olmak, milletlerarası mesleki toplantılara katılmak,

 8. Maliye (1) Bakanlığınca verilecek görevleri yerine getirmek,

 9. Kanunlarla ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,

 10. Mesleki konularda resmi makamlarca istenen bilgi ve görüşleri vermek

 11. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Denetim mesleğinin performansının ve kalitesinin yükselmesine, muhasebe mesleğinin bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunmasına katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde, muhasebe denetimine ve meslek mensuplarına olan güveni sürdürülebilir kılmak,

 12. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Meslek mensuplarının ve oluşturdukları ortaklık büroları ve şirketlerinin, onaylanmasını, tescilini, sicilinin takibini ve kamuya duyurulmasını sağlamak,

 13. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Meslek mensuplarının sürekli eğitimini sağlamak,

 14. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Üyeler ve odalar arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önleyici önlemler almak,

(1) 25.12.2012 Tarih ve 28508 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik İle ve Gümrük ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

İKİNCİ KISIM
Birliğe İlişkin Esaslar

Madde 0008: Birliğin gelirleri

Birliğin gelirleri şunlardır:

 1. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Birliğe dâhil odaların brüt gelirlerinin (1) %10 unu geçmemek üzere, alınacak paylar,

 2. Birliğe ait mal gelirleri,

 3. Ruhsatname ücretleri,

 4. Yeminli Mali Müşavirlik mühür ücretleri,

 5. Genel hükümler çerçevesinde elde edilen bağış ve yardımlar,

 6. Diğer gelirler,

 7. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Kurs ve eğitim gelirleri.
(1) gelir bütçelerinin İbaresi 16.05.2015 Tarih ve 29357 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik İle brüt gelirlerinin olarak değişmiştir.

İKİNCİ KISIM
Birliğe İlişkin Esaslar

Madde 0009: Mühür ve ruhsatname ücretleri ile payların ödenme usul ve zamanı

Mühür ve ruhsatname ücretleri; mühür ve ruhsatnamelerin hak sahiplerine verilmesinden önce tahsil edilir.

Her oda üç ay içinde tahsil ettiği brüt (1) gelirlerinden. Birliğin payına isabet eden tutarı, izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar Birliğe ödemek zorundadır.

(3. Fıkra 16.05.2015 tarih ve 29357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Birlik Yönetim Kurulu, gelir kalemlerinin türüne göre Birlik payının hesaplanma biçimini ve ödemelerin usulünü yönerge ile belirleyebilir. (1) bütçe İbaresi 16.05.2015 Tarih ve 29357 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik İle brüt olarak değişmiştir.

İKİNCİ KISIM
Birliğe İlişkin Esaslar

Madde 0010: Birlik organları

Birliğin organları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Disiplin Kurulu,
 4. Denetleme Kurulu,

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Birlik Genel Kurulu

Madde 0011: Birlik genel kurulu üyeleri

Birlik Genel Kurul üyeleri, odaların kendi üyeleri arasından seçecekleri delegelerden ve Birlik Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. (Cümle 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği üç temsilciye ilâve olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında temsilci ve aynı sayıya kadar yedek temsilci seçer. Bu oranın yarısından az olanlar nazara alınmaz. Fazla olanlar ise tüme tamamlanır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odalarının delegelerinin en az yarısının serbest muhasebeci mali müşavir olması zorunludur.

Delegeler, her odanın olağan genel kurul toplantısında üç (1) yıl için seçilir. Yeniden seçilmek mümkündür.

(1) 25.12.2012 Tarih ve 28508 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik İle iki ibaresi üç şeklinde değiştirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Birlik Genel Kurulu

Madde 0012: Genel kurulun görevleri

Birlik Genel Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Birlik yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerini seçmek,

 2. Birlik yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelik ve raporları incelemek ve onaylamak,

 3. Odalar arasında işbirliği kurmak ve bunların gelişmelerini sağlayıcı tedbir ve kararlar almak,

 4. Birlik bütçe ve kesin hesabını görüşerek karara bağlamak, odalardan alınacak pay miktarını, ruhsat ve mühür ücretlerini tespit etmek,

 5. Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

 6. Uyulması mecburi mesleki kararları almak,

 7. Yönetim kurulunu ibra etmek, sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar vermek,

 8. Kanunlar ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Birlik Genel Kurulu

Madde 0013: Genel kurulun toplantıya çağrılması

Genel Kurul üç yılda bir (1) Eylül ayında Birlik Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca mevcut üyelerin beste birinin yazılı talebi ile Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması zorunludur.

(1) 25.12.2012 Tarih ve 28508 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik İle her yıl ibaresi üç yılda bir şeklinde değiştirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Birlik Genel Kurulu

Madde 0014: Toplantının ilanı

Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinde en az yirmi gün önce tüm Türkiye de yayınlanan ve tirajı yüz binin üzerinde olan en az bir gazete ile ilan edilir. Ayrıca taahhütlü bir mektupla üyelere bildirilir. Bu ilan ve mektupta çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ayrıca belirtilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Birlik Genel Kurulu

Madde 0015: Toplantı yeter sayısı ve kararlar

Genel Kurul, üyelerin tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayışı Birlik Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl üyeleri toplamının iki kalından az olamaz.

Genel Kurul toplantılarında, kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Birlik Genel Kurulu

Madde 0016: Toplantının açılması

Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Üyeler Birlik Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı Birlik Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan vekili ve iki katip üye seçilir.

Seçim ayrı ayrı işari oyla yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir.

Birlik yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri Başkanlık divanına seçilemezler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Birlik Genel Kurulu

Madde 0017: Gündemdeki konuların görüşülmesi

Genel Kurul toplantılarında önceden belirtilen konular gündemdeki sıraya göre görüşülür. Ancak, Birlik Genel Kurulu üyelerinin beşte ikisinin imzası ile teklif edilen konular gündeme ilave edilir.

Toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte birinin imzası ile gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Birlik Genel Kurulu

Madde 0018: Birlik üyelerinin konuşması

Hiç bir üye toplantı esnasında ismini kaydettirmeden veya başkandan müsaade almadan konuşamaz. Konuşmak isteyenlerin isimleri. Divan Başkanı tarafından üyelere duyurulur.

Konuşma kural olarak, kürsüden Genel Kurula hitaben yapılır.

Konuşmalar kayıt sırasına göre yapılır. Üyeler söz sıralarını karşılıklı olarak birbirlerine bırakabilirler.

Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri her zaman söz isteyebilirler. Bunlara sıra kaydına tabi olmaksızın her zaman söz verilir.

Başkan konuşma sırasında politika veya şahsiyete müteallik sözler söyleyen yahut müzakere konusunun dışına çıkan üyenin derhal dikkatini çeker. Üyenin ısrarı halinde başkan konuşmayı keser.

Başkan ayrıca hatibin konuşmasını engelleyici gürültü yapanları ve hatibe yerinden müdahale edenleri sükunete davet eder. Gerekirse salondan çıkartabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Birlik Genel Kurulu

Madde 0019: Başkanın oyu ve konuşmacı

Başkan, mevzular konuşulur veya oya sunulurken görüş beyan edemez ve oyunu ihsas edemez. Yalnız oylamada oyunu kullanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Birlik Genel Kurulu

Madde 0020: Tutanaklar

Katipler toplantı tutanağım düzenler ve Divan Başkanı ile birlikte imzalar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Madde 0021: Yönetim kurulunun teşekkülü

(Madde 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Birlik Yönetim Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. Üst üste iki seçim döneminde iki defa Birlik Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

Birlik Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Kanunun seçilmeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler.

Birliğin hukukî temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa, ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilir. Yeni üye ilk toplantıya çağrılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Madde 0022: Yönetim kurulu başkanı, genel sekreter ve muhasip üye

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir Genel Sekreter ile bir Muhasip Üye seçer. (Cümle 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Yönetim Kurulu Başkanı, en az beş yıl süreyle yeminli mali müşavirlik yapmış olanlar arasından seçilir. Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu na başkanlık eder.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Madde 0023: Yönetim kurulunun görevleri

Birlik Yönetim Kurulu nun görevleri şunlardır:

 1. Genel Kurul kararlarım yerine getirmek,

 2. Birlik adına Kanun ve yönetmeliklerle tanınan yetkiler dairesinde iktisap ve yüklenmelerde bulunmak,

 3. Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak; bu konularda Yönetim Kurulu Başkan veya üyesine yetki vermek,

 4. Bütçeyi yapmak ve uygulamak,

 5. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Odalarca tespit edilen giriş ve yıllık aidatların listesini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak,

 6. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Odaların görüşlerini almak suretiyle hazırlayacağı asgari ücret tarifelerini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak,

 7. Bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken sınavları yapmak,

 8. Mesleki ruhsatları ve Yeminli Mali Müşavirlik mührünü vermek,

 9. Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer işleri yapmak,

 10. (Bent 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Meslekî standartları geliştirmek, bu kapsamda uluslararası standartlarla uyumlu meslekî etik standartlar, denetim standartları, meslekî eğitim standartları, kalite güvence standartları oluşturmak ve geliştirmek, haksız rekabeti önleyici önlemler almak. Bu amaçla, Birlik bünyesinde kurul, komite, çalışma grupları gibi birimler oluşturmak, meslek mensuplarının eğitimini sağlamak için seminerler düzenlemek, kurslar açmak,

 11. Mesleki faaliyet alanına giren konularda çalışmalar yapmak üzere mesleki çalışma komiteleri oluşturmak ve bunların çalışma sonuçlarını odalar kanalıyla meslek mensuplarına duyurmak,

 12. Meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerin! yürütmelerinde yardımcı olmak, mesleki konularda bilgi alış verişlerinde iletişim kurmak amacıyla merkezi Birlikte bulunan bilgisayar ağını oluşturmak.

 13. (Fıkra 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Denetim mesleğinin performansının ve kalitesinin yükselmesine muhasebe mesleğinin bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunmasına katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde, muhasebe denetimine ve meslek mensuplarına olan güveni sürdürülebilir kılmak. Bu amaçla, Birlik bünyesinde kurul, komite ve çalışma grupları gibi birimler oluşturmak,

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Madde 0024: Yönetim kurulu başkanının görevleri

Birliğin hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı olup görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Birliği hukuki bakımdan temsil etmek,

 2. Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

 3. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, müzakereleri yönetmek,

 4. Tutanakların sağlıklı biçimde düzenlenmesini sağlamak,

 5. Birlik Genel Kurulunca ve Yönetim Kurulunca alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak, denetlemek ve izlemek,

 6. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak ve yetkilerim kullanmak.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Madde 0025: Yetki devri

Yönetim Kurulu islerin süratle yürütülmesin! temin amacı ile mevzuatın kendisine verdiği bir kısım icrai yetkileri Başkan a, Genel Sekreter e, Muhasip Üyeye veya diğer Yönetim Kurulu üyelerine devredebilir.

Yetki devri halinde, bu yetkinin sınırları alınan kararlarda açıkça belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Madde 0026: Yönetim kurulunun sorumluluğu

Yönetim Kurulu kendisine tevdi edilen görevlerin ifa edilmemesinden veya eksik, yanlış veya geç ifa edilmesinden ve sarfiyatın usulüne uygun yapılmamasından sorumludur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Madde 0027: Siyasi faaliyet yasağı

(Madde 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Madde 0028: Yetkili olmaksızın beyanatta bulunamamak

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri, Muhasip Üye ve diğer üyeler; Yönetim Kurulunca yetkili kılınmaksızın Birlik adına beyanatta bulunamazlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Madde 0029: Gündem

Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek konuların gündemi yapılır.

Gündemi Genel Sekreter, Başkanla görüşerek hazırlar.

Gündemdeki konular önem derecelerine göre sıralanır.

Gündem yazılı hale getirilerek, toplantıdan en az bir gün önce üyelere gönderilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, gündeme alınmasın) isteyecekleri maddeleri en az üç gün evvel Genel Sekreterliğe bildirirler.

Müzakerelere başlamadan önce bir konunun gündeme alınmasını üyelerden birisi teklif edebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Madde 0030: Toplantının açılması ve toplantı nisabı

Yönetim kurulu en az beş üyenin katılması ile toplanır. Toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar.

Yönetim Kurulu toplantılarında alınan karar metinleri, toplantıda bulunan üyeler tarafından imza edilir.

Karar suretleri dosyalarına bağlanarak gereğinin yapılması için Genel Sekretere tevdi edilir.

Üzerinde paraf ve imza bulunan karar metinleri (maddi hatalar hariç) hiçbir şekilde düzeltilemez. Maddi hatanın düzeltildiği metinler toplantıda hazır bulunan üyelere imza ettirilir.

Kararların oylanmasından sonra karar değiştirilemez. Ancak bir sonraki oturumun başında, bir önceki oturumda alınan karar için başkan ve üyelerden biri yeniden müzakere talebinde bulunabilir. Yeniden müzakere talebinin izahından sonra talep oylanır. Lehte karar verildiği takdirde konu gündemin başına alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Madde 0031: Toplantılar

Yönetim Kurulunca aksine karar alınmadıkça olağan toplantılar ayda bir gün yapılır. Bu günler Yönetim Kurulu tarafından teshil olunur.

Yönetim Kurulu acele ve zaruri hallerde Başkan tarafından doğrudan doğruya veya üyelerden en az ikisinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır.

(1. Cümle 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Yönetim Kurulu üyeleri, teyitli elektronik posta, teyitli faks veya mektupla toplantıya çağrılır. Ardı ardına üç olağan toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Madde 0032: Toplantılarda usul

Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir.

Yönetim Kurulu toplantılarına katılacak oda personeli ve diğer kişiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu

Madde 0033: Yönetim kurulu üyelerinin konuşmaları

Hiçbir üye Başkandan izin almadan konuşamaz.

Konuşmalar talep sırasına göre yapılır. Üyeler söz sıralarını karşılıklı olarak birbirlerine bırakabilirler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Disiplin Kurulu

Madde 0034: Disiplin kurulunun teşekkülü

(Madde 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Birlik Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Süresi dolan üye, yeniden seçilebilir. Asıl üyelerin üçünün yeminli mali müşavir olması mecburidir. Genel Kurulda bu sayıda yeminli mali müşavir yoksa bulunanlarla yetinilir.

Üyeler, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından sadece birinde görev alabilirler.

Disiplin Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Disiplin Kurulu

Madde 0035: Disiplin kurulunun görevleri

Disiplin kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Birlik Genel Kurulunun kararı üzerine veya re sen, sorumlu görülen Birlik Yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma yapmak,

 2. Oda disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek,

 3. Yukarıda belirtilen konularda gerekli kararları vermek.

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Disiplin Kurulu

Madde 0036: Disiplin kurulu toplantısı ve karar nisabı

Birlik Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu Başkanı tarafından mektupla toplantıya çağrılır.

Birlik Disiplin Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Disiplin Kurulu

Madde 0037: Birlik Disiplin Kurulunun Kararlarının Kesinleşmesi

(Madde 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Birlik Disiplin Kurulunun, itirazların reddine ilişkin kararları Maliye Bakanlığının onayıyla kesinleşir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Denetleme Kurulu

Madde 0038: Denetleme kurulunun teşekkülü

(Madde 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Birlik Denetleme Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinden en az birinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

Denetleme Kuruluna seçilen yeminli mali müşavir, Denetleme Kurulunun Başkanıdır. Denetleme Kurulunda birden fazla yeminli mali müşavir varsa, Denetleme Kurulu üyeleri gizli oyla kendilerine bunlardan birini başkan olarak seçerler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Denetleme Kurulu

Madde 0039: Denetleme kurulunun toplantısı

Denetleme Kurulu, Denetleme Kurulu Başkanı tarafından mektupla toplantıya çağrılır.

Toplantılar salt çoğunlukla yapılır.

Denetleme Kurulu üyeleri, Birlik Yönetim Kurulu Toplantılarına katılabilirler. Ancak oy kullanamazlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Denetleme Kurulu

Madde 0040: Denetleme kurulunun görevleri

Denetleme Kurulu Birliğin işlem ve hesaplarım denetler ve bu hususta Genel Kurul a rapor verir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0041: Yargı denetimi ve gizli oy

Birlik organlarının seçimleri gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0042: Listenin ilçe seçim kuruluna verilmesi

Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce Birlik organlarının seçimleri için üyeleri belirleyen listeler, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanına tevdi edilir.

Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli ilçe seçim kurulu Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0043: Görüşmelerin ve seçimlerin düzenlenmesi

Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak görüşmelerin bir Cumartesi günü aksamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi günü olan Pazar gününün 09-17 saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0044: Hakimin onayladığı listenin ilanı

Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen listeler ile bu Yönetmeliğin yukarıdaki maddede belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan listeler ile toplantıya ait diğer hususlar Birlik ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0045: Listelerin kesinleşmesi

İlan süresi içinde listelere yapılacak itiraflar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır.

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ait diğer hususlar onaylanarak Birliğe gönderilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0046: Hakimin sandık kurulunu tayin etmesi

Hakim Kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu tayin eder. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim Sandık Kurulu Başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0047: Sandık sayısı araç ve gereç temini

Dört yüz kişiden fazla üye bulunması halinde her dört yüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir seçim sandık kurulu oluşturulur. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler Hakim tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0048: Seçim sandık kurulunun görev ve yetkileri

Seçim Sandık Kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip Seçim Sandık Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0049: Birden fazla sandık bulunması

Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar. Hakim tarafından birleştirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0050: Seçim sonuçlarının ilanı ve itiraz

Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim kesin sonuçları ilan eder ve Birliğe bildirir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0051: Oy Pusulası ve Oy Verme İşlemi

(Madde, Başlığı ile Birlikte 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Seçimlerde, üyeler bağımsız aday olabilecekleri gibi, aralarında oluşturacakları grupların listelerinden de aday olabilirler. (2. Cümle 08.04.2018 tarih ve 30385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları üyelikleri için asıl üye sayısı kadar aday göstermeleri zorunlu olup birden fazla grubun seçime girmesi halinde, grupların yedek üye göstermeleri ihtiyaridir. Gruplardan aday olacak kişilerin adaylığa ilişkin dilekçeleri grup listesine eklenerek divana verilir. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri için tek bir birleşik oy pusulası oluşturulur.

Birleşik oy pusulasında gruplar çekilecek kura sırasına göre yan yana yerleştirildikten sonra, grup isimlerinin altında Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerinin adları sıralanarak yazılır. Var ise bağımsız adaylar, birleşik oy pusulasının en son bölümüne her kurul için unvanları belirtilerek alt alta sıralanmak suretiyle yerleştirilir. Bağımsızların sıralaması çekilecek kuraya göre belirlenir. Oy pusulaları, hangi Kurul üyeliği için hangi grup ya da bağımsız adaya oy verileceğini gösterecek şekilde hazırlanır.

Grup isimlerinin ve bağımsız adayların adlarının yanına işaret konacak kare şeklinde kutulara yer verilmek suretiyle birleşik oy pusulası çoğaltılır, ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlendikten sonra kullanılır. Oylar, pusulada yer alan grup ya da bağımsız adayların ismi yanındaki kutu herhangi bir şekilde işaretlenmek suretiyle kullanılır. Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Üye listesinde adı yazılı bulunmayan meslek mensubu oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini resmi kuruluşlarca verilen belgeyle veya TÜRMOB'un verdiği kimlikle ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Mühürsüz oy pusulası ve mühürsüz zarfla kullanılan oylar geçersiz sayılır.

Seçime katılan gruplar ve bağımsız adayların adları her kurulda yer alacak Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir şeklinde alt alta yazılarak aldıkları geçerli oy hizalarına yazılır. Grupların aldıkları oy sayıları önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ... şeklinde devam edilmek suretiyle kurulda yer alacak Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar en büyükten en küçüğe sıralanır. Her Kurul asıl ve yedek üyelikleri unvanlara göre gruplara ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. Oyların eşit olması hallerinde bunlar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliğinin gruplara tahsisi oy pusulasında yer verilen sıralamaya göre yapılır.

Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarında asli üyeliklerden herhangi bir nedenle ayrılma olması durumunda, ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan yedek üyelerden en çok oy alanlar unvanlarına göre getirilir.

Üyeler, oda veya birlik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından sadece birinde görev alabilirler.

Seçimlerde, Kurullarda görev alacak Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sayılarının tespitinde Kanunun 35, 38 ve 39'uncu madde hükümlerindeki sayılara uyulur.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0052: Seçimlerin iptali

Hakim, seçim sonuçlarım etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdire süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit ederek Birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır. Seçim işlemleri Kanunun öngördüğü hükümlere uygun olarak yürütülür.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0053: Oy ve belgelerin saklanması

Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0054: Ücretin ödenmesi

İlçe Seçim Kurulu Başkanına, Hakime ve Seçim Sandık Kurulu Başkanı ile üyelerine Seçimlerin Temel Hükümlerine ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri Birlik bütçesinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birlik Organlarının Seçim Esasları

Madde 0055: Cezalar

Seçimler sırasında Sandık Kurulu Başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar kamu görevlilerine (1) karşı işlenmiş suçlar gibi cezalandırılır.

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmeği amacı ile Hakim ve Sandık Kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara eylemin ağırlığına göre bu kanunda yazılı disiplin cezaları verilir. (1) Devlet Memurlarına İbaresi 16.05.2015 Tarih ve 29357 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik İle kamu görevlilerine olarak değişmiştir.

BEŞİNCİ KISIM
Diğer Esaslar

Madde 0056: Bütçe

Birliğin bir yıllık tahmini gelir ve gider bütçesi; Yönetim Kurulunca Kanuna, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Ağustos ayı içinde hazırlanır ve gerekçesiyle birlikte Birlik Genel Kumluna sunulur.

Genel Kurulca kabul edilen bütçe izleyen yılın Ocak ayının (1) birinci gününden itibaren yürürlüğe konulur ve uygulanır.

Bütçe mücbir sebeplerle yapılmaz ve izleyen yılın Ocak ayının (1) birinci günü yürürlüğe konulamaz ise bir evvelki yıl bütçesinin 1/12 si esas alınarak ve 1, 2, ve 3 aylık geçici bütçeler yolu ile Birliğin mali işleri buna göre (2) yürütülür.

(Fıkra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Eklenmiştir) Bir yıl için hazırlanan bütçenin dipnotuna, üç yılı kapsamak üzere izleyen yıl bütçesinin yüzde ondan aşağı olmamak üzere enflasyon oranı kadar artırılacağı yazılır. Bütçede, bütçelerin yüzde onu tutarında yedek ödenek ayrılır. İlk yılın bütçesinde kullanılmayan ödenekler izleyen ikinci yılın bütçesine, ikinci yıl bütçesinde kullanılmayan ödenekler izleyen üçüncü yıl bütçesine başlangıç ödeneği olarak aktarılır. İkinci ve üçüncü yıl bütçelerinde yeni bir fasıl açılma ihtiyacı doğduğunda, Yönetim Kurulu tarafından yeni fasıl açılır ve gerekli aktarmalar o yıla ait yedek ödenekten yapılır. Açılan fasıllar bütçenin diğer hükümlerine tabidir.

(1) 25.12.2012 Tarih ve 28508 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik İle Ekim ayının ibareleri izleyen yılın Ocak ayının şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 25.12.2012 Tarih ve 28508 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik İle üçüncü fıkrasında yer alan mali işleri ibaresinden sonra gelmek üzere buna göre ibaresi eklenmiştir.

BEŞİNCİ KISIM
Diğer Esaslar

Madde 0057: Harcamalar

Birlik bütçesinden her türlü harcama yetkisi; Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu yeticisini harcamanın nevi ve miktarını belirtmek suretiyle Birlik Başkanı, Genel Sekreteri ve Muhasip üyeye devredebilir.

BEŞİNCİ KISIM
Diğer Esaslar

Madde 0058: Huzur hakkı

(Madde 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Birlik bünyesinde oluşturulan komite, kurul ve komisyonlarda üye olarak görev yapanlara, katılacakları toplantılar için huzur hakkı, harcırah ve yol giderleri verilir.

BEŞİNCİ KISIM
Diğer Esaslar

Madde 0059: Defter ve belgelerin tamimi ve muhafazası

Birlikle ilgili her türlü defter ve belgeler Yönetim Kurulunun sorumluluğunda Birlik Genel Sekreterliğinde tanzim ve muhafaza edilir.

Gelir ve Giderler usulüne uygun belgelere istinaden kayda alınır.

BEŞİNCİ KISIM
Diğer Esaslar

Madde 0060: Birliğin yurt dışında temsili

(Madde 21.11.2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.)

Birliği temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılmak Maliye Bakanlığının iznine tabidir.

ALTINCI KISIM
Birliğin İç Yönetimi

Madde 0061: Birlik hizmetlerinin yürütülmesi

Birlik hizmetleri mevzuat hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütülür.

ALTINCI KISIM
Birliğin İç Yönetimi

Madde 0062: Birlik genel sekreterinin görev ve yetkileri

Birlik işlerini yürütmekle Birlik Genel Sekreteri görevlidir.

Ancak, Birlik Genel Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile Genel İdare Müdürü atanabilir. Birlik Genel Sekreteri görev ve yetkilerinin tamamını veya bir kısmının Genel İdare Müdürüne devredebilir.

Birlik Genel Sekreteri, Birlik personelinin amiri olup başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır;

 1. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

 2. Birliğin işlem ve yazışmalarını yönetmek, müdürlüklere ait görevlerin noksansız olarak yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,

 3. Birlik idare personelinin, atanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi gibi özlük hakları ile ilgili konularda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

 4. Birlik idare personelinin özlük islerine ait sicil kütüklerim düzenlemek ve saklanmasını sağlamak,

 5. Birlikçe verilecek belgeleri düzenlemek ye bu belgelerin düzenlenmesini esas alarak bilgilerin toplanması ile ilgili işlem ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

 6. Birliğin bütçe taslağım hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

 7. Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini, saklanmasını sağlamak,

 8. Yayın organları ve basınla ilişkilerini düzenlemek;

 9. Yönetim kurulu tarafından devredilecek yetkileri kullanmak,

 10. Genel Kurul ve Yönetim kurulunca verilecek diğer işleri yapmak.

Birlik Genel Sekreteri, Birliğe herhangi bir yükümlülük getirmeyen ve resmi makamlarla yapılacak yazışmaları kapsayan ve Birlik kayıtları ile ilgili belgelerin örneklerinin onayına ait bulunan hususlarda re sen imzaya yetkilidir.

ALTINCI KISIM
Birliğin İç Yönetimi

Madde 0062/A : Birlik saymanının görev ve yetkileri

( Madde 21.11.2007 tarih ve 26707 Sayılı Gazetede Yayınlanan Yönetmelik ile Yayınlanmıştır.)

Birlik Saymanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliğin bütçe taslağını Birlik Sekreteri ile birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulu'na sunmak.

b) Birliğin muhasebe kayıt ve işlemlerinin, kendi gözetiminde düzgün tutulmasını sağlamak.

c) Gelir ve giderleri usulüne uygun belgelere istinaden kayda aldırmak.

d) (Bent 16.05.2015 tarih ve 29357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

e) Bütçe ödenekleri arasındaki aktarma tekliflerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Kâr amaçsız işletmeler muhasebe standardına uygun olarak, finansal tabloları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ALTINCI KISIM
Birliğin İç Yönetimi

Madde 0063: Genel idare müdürünün nitelikleri

Genel idare Müdürlüğüne atanacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır:

 1. Personel Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak,

 2. İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve benzeri fakülte veya bölümleri ile bunların yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

 3. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini iyi derecede bilmek.

ALTINCI KISIM
Birliğin İç Yönetimi

Madde 0064: Müşavirler

Müşavirler, Birlik işlerinin yürütülmesinde görevli mütehassıs elemanlardır.

Hangi konular için Müşavir çalıştırılacağı, bunlarda aranacak özel nitelikler ve atama şartları Yönetim kurulunca belirlenir.

ALTINCI KISIM
Birliğin İç Yönetimi

Madde 0065: Müdürler

Birlik Genel Sekreterinin teklifi ve Yönetim kurulu kararıyla müdürlükler oluşturulabilir. Bu müdürlüklerin çalışma usul ve esasları yönerge ile düzenlenir.

ALTINCI KISIM
Birliğin İç Yönetimi

Madde 0066: Personel disiplin cezaları

Disiplin cezaları; hizmetin gereği yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin. Birliğin yetkili makamlarının emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayanlara, yasaklanan işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır.

Personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Disiplin cezası verme yetkisi Genel idare Müdürü için Yönetim Kuruluna, diğer personel için Birlik Genel Sekreterine aittir.

YEDİNCİ KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0001:

Birlik kurulup, yönetmeliği yayınlayıncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0002:

Birlik Genel Kurulunun ilk toplantısında Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca Geçici Kurul Birlik Yönetim Kurulu görevini yapar.

YEDİNCİ KISIM
Son Hükümler

Madde 0067: Yürürlük

Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YEDİNCİ KISIM
Son Hükümler

Madde 0068: Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerim Birlik Yönetim Kurulu yürütür.