KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 28.12.2023


50 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

Hatırlanacağı üzere, 28.12.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7491 sayılı Kanun ile;

 • Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın 21. gününe, ödeme tarihi ise 23. gününe çekilmiş,
  • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV'nin indiriminde tevkif edilen verginin ödenmiş olması şartı getirilmiş,
   • KDV iadesi konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmiş,
    • Bazı projeler için uygulanan KDV istisnalarının süresi uzatılmıştı.

    Bu defa, 10.02.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "50 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile 7491 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere ve diğer bazı hususlara ilişkin açıklama ve belirlemeler yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ ile;

    • Kısmi tevkifat uygulaması kapsamının belirlenmesinde esas alınan asgari tutar artırılmış,
     • Kısmi tevkifat uygulayacak kamu kurum kuruluşlarının kapsamı genişletilmiş,
      • KDV tevkifatının beyan ve ödeme süresi kanun değişikliğine uyumlu hale getirilmiş,
       • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV'nin indirimi için öngörülen ödeme şartı (örnekler de verilmek suretiyle) açıklanmış,
        • Tevkifattan ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının 2 no.lu beyannameden kaynaklanan KDV borçlarına mahsuben iadesi konusunda belirlemeler yapılmış,
         • Tevkifattan ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının mahsuben iade taleplerinde, eksikliklerin süresinden sonra tamamlanması durumunda uygulanacak olan gecikme zammının başlangıç süresi yeniden düzenlenmiştir.

         50 seri no.lu Tebliğ'de yer alan değişiklikler ilgili Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı 10.02.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KDVUYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRMOB SİRKÜ

15.02.2024 17:02:00