YMM Düzenlediği Üretim Tasdik Raporları İle Vergi Zıyaı Oluşmasına Sebebiyet Verdiğinden Bahisle Kesilen Cezada Sorumluluk DANIŞTAY KARARI


T.C.
DANIŞTAY
Yedinci Dairesi
Esas No : 2019/996
Karar No : 2022/5053
Tarih : 13.12.2022

  • MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLU SIFATIYLA YMM HAKKINDA ÖDEME EMRİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ VERGİ DAİRESİ
  • MÜTESELSİL SORUMLU TUTULAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLE İLGİLİ TAKİBATIN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR
  • ÜRETİM TASDİK RAPORLARI DÜZENLEMEK SURETİYLE VERGİ ZİYAINA SEBEBİYETYETKİLİ VERGİ DAİRESİ
  • YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN DÜZENLEDİĞİ ÜRETİM TASDİK RAPORLARI İLE VERGİ ZİYAI OLUŞMASINA SEBEBİYET VERDİĞİNDEN BAHİSLE KESİLEN CEZADA SORUMLULUK

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Yeminli mali müşavir olan davacı adına, ... İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında üretim tasdik raporu düzenlemek suretiyle vergi ziyaına sebebiyet verdiğinden bahisle, 2011 yılının Eylül, Ekim ve Kasım dönemlerine ilişkin özel tüketim vergileri ile kesilen vergi ziyaı cezalarının ve gecikme faizinin tahsili amacıyla müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Dava konusu ödeme emirlerine konu vergi ve cezaların ait oldukları dönem itibarıyla davacının Ulus Vergi Dairesi Sincan Müdürlüğüne değil, Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğüne bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Yeminli mali müşavir olan davacının vergilerin ödenmesinden asıl borçlu şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun iddia edilmesi halinde, kamu alacağının ait oldukları dönem itibarıyla davacının bağlı bulunduğu Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğünce işlem tesisi olanaklı olup, anılan müdürlükçe ödeme emri düzenlenmesinde açıklanan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığından, uyuşmazlığın esasının incelenmesi suretiyle yeniden karar verilmek üzere temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Üretim tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirin ziyaa uğratılan özel tüketim vergisinin ödenmesinden asıl borçlu şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun iddia edilmesi halinde, 18 Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği gereğince, ödeme emri asıl borçlu şirketin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından değil yeminli mali müşavirin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından düzenlenir, anılan müdürlükçe ödeme emri düzenlenmesinde açıklanan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığından, uyuşmazlığın esasının incelenmesi suretiyle yeniden karar verilmek üzere temyize konu kararın bozulması gerekmektedir.

İstemin Konusu : ... Vergi Dava Dairesinin ... tarih ve E: ... , K: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.


YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Yeminli mali müşavir olan davacı adına, ... Kimya ve Boya Turizm Nakliyat İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında üretim tasdik raporu düzenlemek suretiyle vergi ziyaına sebebiyet verdiğinden bahisle, 2011 yılının Eylül, Ekim ve Kasım dönemlerine ilişkin özel tüketim vergileri ile kesilen vergi ziyaı cezalarının ve gecikme faizinin tahsili amacıyla müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: ... Vergi Mahkemesi ... tarih ve E: ... , K: ... sayılı kararıyla; dava konusu ödeme emri içeri kamu alacağının asıl borçlusu olan ... Kimya ve Boya Turizm Nakliyat İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi'nin ihtilaf konusu dönemde Sincan Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olduğu, söz konusu borçtan müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olan davacıyı takip yetkisinin de Sincan Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait olduğu, buna karşın uyuşmazlık konusu ödeme emirlerinin davacı yeminli mali müşavirin bağlı olduğu Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğünce düzenlendiği anlaşıldığından yetki yönünden hukuka aykırı olan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti: İstinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları: Asıl borçlu şirketin borçlarından müşterek ve müteselsil sorumlu olan yeminli mali müşavirin bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğünce düzenlenen ödeme emrinde mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

Karşı Tarafın Savunması : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi ... . Düşüncesi: Dava konusu ödeme emirlerine konu vergi ve cezaların ait oldukları dönem itibarıyla davacının Ulus Vergi Dairesi Sincan Müdürlüğüne değil, Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğüne bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Yeminli mali müşavir olan davacının vergilerin ödenmesinden asıl borçlu şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun iddia edilmesi halinde, kamu alacağının ait oldukları dönem itibarıyla davacının bağlı bulunduğu Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğünce işlem tesisi olanaklı olup, anılan müdürlükçe ödeme emri düzenlenmesinde açıklanan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığından, uyuşmazlığın esasının incelenmesi suretiyle yeniden karar verilmek üzere temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Yedinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR :

İNCELEME VE GEREKÇE:

Maddi Olay: Yeminli mali müşavir olan davacı adına, ... Kimya ve Boya Turizm Nakliyat İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında üretim tasdik raporu düzenlemek suretiyle vergi ziyaına sebebiyet verdiğinden bahisle, 2011 yılının Eylül, Ekim ve Kasım dönemlerine ilişkin özel tüketim vergileri ile kesilen vergi ziyaı cezalarının ve gecikme faizinin tahsili amacıyla müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır

İlgili Mevzuat: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 227. maddesinde, Maliye Bakanlığının, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanun'a göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiş; aynı maddede, beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuştur.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 12. maddesinin 1. fıkrasında yeminli mali müşavirlerin, gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik edecekleri; 2. fıkrasında tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esasların; gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciiler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği; 4. fıkrasında ise yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumlu oldukları, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları, yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtecekleri hüküm altına alınmıştır.

3568 sayılı Kanun'un 12. maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin son fıkrasında, tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlıkça çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği, yukarıda belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlıkça tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları; 8. maddesinde yeminli mali müşavirlerin, tasdik konuları ile ilgili olarak karşıt incelemeler yapabilecekleri; 20. maddesinin 2. fıkrasında ise inceledikleri ve sonucunda tasdik raporu düzenledikleri konu ve belgelerin gerçeği yansıtmaması ve doğru olmaması halinde, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan Vergi Usul Kanunu ve 3568 sayılı Kanun hükümleri uyarınca mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları, bu sorumluluğun yerine getirilmesinde Borçlar Kanunu'nun "Tam Teselsül" hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin 7. maddesinin son fıkrasıyla verilen yetkiye dayanarak çıkarılan ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 30/07/1995 tarih ve 22359 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 18 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nin müşterek ve müteselsil sorumluluğun tespitine ilişkin bölümünde ise sorumluluğu tespit edilen yeminli mali müşavirle ilgili takibatın, yeminli mali müşavirin bağlı bulunduğu vergi dairesince yerine getirileceği kurala bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasının incelenmesinden, dava konusu ödeme emrine konu kamu alacağının ait oldukları dönem itibarıyla davacının Sincan Vergi Dairesi Müdürlüğüne değil, Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğüne bağlı olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler birlikte incelendiğinde; yeminli mali müşavir olan davacının vergilerin ödenmesinden asıl borçlu şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun iddia edilmesi halinde, kamu alacağının ait oldukları dönem itibarıyla davacının bağlı bulunduğu Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğünce işlem tesisi olanaklı olup, anılan müdürlükçe ödeme emri düzenlenmesinde açıklanan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığından, uyuşmazlığın esasının incelenmesi suretiyle yeniden karar verilmek üzere temyize konu kararın bozulması gerekmektedir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle;

1.Temyiz isteminin kabulüne,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... Vergi Dava Dairesinin ... tarih ve E: ... , K: ... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Daireye gönderilmesine,

4. 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 13. maddesinin (j) bendi parantez içi hükmü uyarınca alınması gereken harç dahil olmak üzere, yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine, 13/12/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi. / Palmiye Yazılım