50 Seri No lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Değişiklikler TEBLİĞ


15/02. 50 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Değişiklikler !

50 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

Hatırlanacağı üzere, 28.12.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7491 sayılı Kanun ile;

 • Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın 21. gününe, ödeme tarihi ise 23. gününe çekilmiş,
  • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV'nin indiriminde tevkif edilen verginin ödenmiş olması şartı getirilmiş,
   • KDV iadesi konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmiş,
    • Bazı projeler için uygulanan KDV istisnalarının süresi uzatılmıştı.

    Bu defa, 10.02.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "50 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile 7491 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere ve diğer bazı hususlara ilişkin açıklama ve belirlemeler yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ ile;

    • Kısmi tevkifat uygulaması kapsamının belirlenmesinde esas alınan asgari tutar artırılmış,
     • Kısmi tevkifat uygulayacak kamu kurum kuruluşlarının kapsamı genişletilmiş,
      • KDV tevkifatının beyan ve ödeme süresi kanun değişikliğine uyumlu hale getirilmiş,
       • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV'nin indirimi için öngörülen ödeme şartı (örnekler de verilmek suretiyle) açıklanmış,
       • Tevkifattan ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının 2 no.lu beyannameden kaynaklanan KDV borçlarına mahsuben iadesi konusunda belirlemeler yapılmış,
        • Tevkifattan ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının mahsuben iade taleplerinde, eksikliklerin süresinden sonra tamamlanması durumunda uygulanacak olan gecikme zammının başlangıç süresi yeniden düzenlenmiştir.

        50 seri no.lu Tebliğ'de yer alan değişiklikler ilgili Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı 10.02.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


        10 Şubat 2024 tarih 32456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No:50) ile yapılan değişiklikler aşağıda başlıklar halinde özetlenmiştir.

        1- Tevkifata İlişkin KDV'nin "İndirimi" Başlıklı Tebliğin (I/C-2.1.1.2.) Bölümünde Yapılan Değişiklikler:

        Tebliğin 1'inci maddesi ile, "indirim" başlıklı (I/C-2.1.1.2.) bölümünde bazı paragraflar ve Örnek yürürlükten kaldırılarak, paragrafların sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

        "Tevkifata tabi tutulan KDV'nin indirimi konusunda, Tebliğin (III/C-1.1.) bölümündeki açıklamalar dikkate alınır."

        2- "Diğer Hizmetler" Nedeniyle Tevkifat Yapmak Zorunda Olan Kurum ve Kuruluşların Kapsamı Genişletildi:

        Tebliğin 2'inci maddesi ile, "Diğer Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılan tevkifat yapmak zorunda olan kurum ve kuruluşlar arasına, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri)" de eklenmiştir.

        3- Tevkifat Uygulamasında Esas Alınacak Asgari Tutar Artırıldı:

        Tebliğin 3'üncü maddesi ile, "Tevkifat Uygulamasında Sınır" Başlıklı (I/C-2.1.3.4.1.) Bölümünde yer alan ;

        Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli "2.000 TL'yi ibaresi "işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırını" olarak değiştirilmektedir.

        Kısmi tevkifat uygulamasında esas alınacak asgari tutar, her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL'den, 213 sayılı VUK'nun 232'inci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırına artırılıyor.

        Buna göre, 1 Mart 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; kısmi tevkifat uygulamasında esas alınacak asgari tutar KDV dahil 6.900 TL olarak dikkate alınacağından, bu tutarın altında kalan işlemler için tevkifat uygulanmayacaktır.

        4- Tevkifata Tabi İşlemlerde "Mal İadeleri" Başlıklı Bölümünde Verilen Örnek Son Değişiklikler Doğrultusunda Revize Edilmiştir:

        Tebliğin 4'üncü maddesi ile, "Mal İadeleri" başlıklı (I/C-2.1.4.1.) bölümünde verilen tevkifata tabi işlemlerle ilgili düzeltme işlemlerine yönelik verilen Örnek, bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde revize edilmiştir.

        5- Tevkifata Tabi İşlemlerde "Matrahta Değişiklik" Başlıklı Bölümünde Verilen Örnek Son Değişiklikler Doğrultusunda Revize Edilmiştir:

        Tebliğin 5'inci maddesi ile, "Matrahta Değişiklik" başlıklı (I/C-2.1.4.1.) bölümünde verilen tevkifata tabi işlemlerle ilgili düzeltme işlemlerine yönelik verilen Örnek, bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde revize edilmiştir.

        6- Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi Bölümünde Son Değişiklikler Doğrultusunda Tevkifat KDV'nin Beyanı ve İndirimine Yönelik Paragraf Yürürlükten Kaldırıldı:

        Tebliğin 6'ıncı maddesi ile, Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi Bölümü'nün "Genel Açıklamalar" Başlıklı (I/C-2.1.5.1.) Alt Bölümünün sonunda yer alan ve tevkifat KDV'nin beyan edildiği dönemde indirim konusu yapılabileceğine yönelik düzenlemenin yer aldığı paragraf yürürlükten kaldırılmıştır.

        7- Tevkifattan Doğan KDV İade Alacağının Mahsubu Ve Belge Eksikliğine Yönelik Değişiklikler Yapılmıştır:

        Tebliğin 7'inci maddesi ile mevcut Tebliğin, "Mahsuben İade Talepleri" başlıklı (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünde tevkifattan doğan KDV iade alacağının mahsubuna yönelik belirlemelerin yapıldığı bölümdeki, ikinci ve üçüncü paragraflar yürürlükten kaldırılmıştır.

        Tevkifattan doğan mahsuben KDV iadelerinde vergi daireleri tarafından yazılacak eksiklik yazısı konuları arasında yer alan "belge" eksikliklerinde eksiklik yazısı yazılmasını sağlayan "belge ya da" ibaresi, Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümü altıncı paragrafından ve (IV/A-2.1.2.) bölümünün dördüncü paragrafından kaldırılmıştır.

        Bu güne kadarki uygulamalarda mahsuben iade talepleri sırasında, ibrazı zorunlu belgelerden biri veya birkaçının verilmemiş veya sisteme girilmemiş olması durumunda, Tebliğde yer alan "... belge yada belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini..." ibaresinden dolayı, belge eksiklikleri durumunda da, vergi daireleri tarafından yazılan eksiklik yazıları ile verilen süre içinde belgenin tamamlanması halinde mahsup işlemleri dilekçe tarihi itibariyle yerine getiriliyordu.

        Tebliğde ayrı yerlerinde hem mahsup için ibrazı zorunlu belgeler arasında sayılan hem de verilmemesi halinde eksiklik yazısı ile bildirilmesi gerekenler arasında yer alan "belge" ibaresi nedeniyle zaman zaman mükelleflerle Mali idare arasında ihtilaflar olabiliyordu.

        Şöyle ki; örneğin tevkifattan doğan KDV iade taleplerinde ibrazı zorunlu belgeler arasında yer alan "indirilecek KDV "listesi ibraz edilmeden, veya teminat karşılığı mahsuben iadelerde "teminat" verilmeden mahsup talep edilebiliyordu.

        Bundan böyle, mahsuben iade taleplerinde her bir iade hakkı doğuran işlem itibariyle ibrazı zorunlu olan belgelerden birinin ibraz edilmemiş olması halinde mahsup talebi geçersiz sayılabilecek.

        KDV İade Taleplerinde Belge Muhteviyatı Eksikliklerinde Verilen 30 Günlük Süre Sonunda Eksikliğin Tamamlanmasında Gecikme Zammı Hesaplama Süresi Yeniden Belirleniyor:

        Ayrıca ilgili bölüme eklenilen aşağıdaki paragraf ile;

        "30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve eksiklik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri giderdiği tarih arasında geçen süre için gecikme zammı uygulanır. Bu talebe ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için ise gecikme zammı uygulanmaz." Paragrafı eklenilmiştir.

        Belge muhteviyatı eksikliğinde, ibrazı zorunlu belgenin ibraz edilmiş ancak muhteviyatında bir eksikliğin tespiti halinde ise, Mali İdare önceden olduğu gibi, eksiklik yazısı yazarak belge muhteviyatı eksikliğinin tamamlanmasını isteyecektir. Örneğin iade için ibrazı zorunlu teminat mektubunun süresinde verilmiş olmasına rağmen iade döneminin hatalı yazıldığının tespiti, ibrazı zorunlu indirilecek KDV listesinin süresinde verilmesine rağmen KDV Beyanı ile uyumlu olmaması, ibrazı zorunlu yüklenilen listenin süresinde verilmesine rağmen listede hataların tespit edilmesi vb. durumlarda mahsup talebi red edilmeden, mükellefe eksikliğin giderilmesine yönelik eksiklik yazısının yazılmasına devam edilecek ve verilen 30 günlük sürede eksiklerin tamamlanması halinde gecikme zammı hesaplanmadan, dilekçe tarihi itibariyle mahsup işlemleri yerine getirilebilecektir.

        Değişiklik öncesinde, eksikliklerin 30 günlük ek süreden sonra giderilmesi durumunda gecikme zammı "borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için" hesaplanmaktaydı.

        Değişiklik sonrasında, eksikliklerin 30 günlük ek süreden sonra giderilmesi durumunda gecikme zammı "eksiklik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri tam olarak giderdiği tarih arasında geçen süre için" hesaplanması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

        Düzenleme öncesinde, Mali İdare tarafından mahsup taleplerine ilişkin dosya incelemelerinin zaman alması ve eksiklik yazısının aylar sonra yazılması durumunda, mükellefin 30 günlük süre içinde eksiklikleri tamamlayamaması vb. durumlar nedeniyle gecikme zammının, mahsup talep edilen borcun normal vade tarihinden eksikliklerin tamamlandığı tarihe kadar uygulanması durumu ihtilaf doğuyordu.

        Yapılan bu değişiklik ile, idarenin mahsup işlemlerini geciktirmesinden dolayı eksiklik yazılarının geç yazılmasından kaynaklı, mükelleflerin karşılaşabilecekleri muhtemel gecikme zammı külfetinden korumaya yönelik haklı ve yerinde bir düzenleme olacaktır.

        8- Tevkifat KDV'nin İndiriminin Ödeme Şartına Bağlanmasına Yönelik Değişiklik Yapıldı:

        Tebliğin 8'inci maddesi ile, aynı Tebliğin (II/B-11.6.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan "beyan edilen bu vergi, aynı döneme ait" ibaresi "beyan edilerek ödenen bu vergi," olarak değiştirilmiştir.

        9- 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası Uygulama Süresi Uzatıldı:

        Tebliğin 9'uncu maddesi ile, aynı Tebliğin (II/E-3.) bölümünün birinci paragrafında ve (II/E-3.1.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan "31/12/2023" ibareleri "31/12/2028" olarak değiştirilmiştir.

        10- Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Verilen Teslim ve Hizmetlerde İstisna Süresi Uzatıldı:

        Tebliğin 10'uncu maddesi ile, aynı Tebliğin (II/G-2.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2028" olarak değiştirilmiştir.

        11- Şehir İçi Ulaşım Sistemleri ve Bunlara İlişkin Tesislerin Devir ve Teslimlerinde İstisna Uygulama Süresi Uzatıldı:

        Tebliğin 11'inci maddesi ile, aynı Tebliğin (II/G-6.) bölümünde yer alan "31/12/2023" ibareleri "31/12/2028" olarak değiştirilmiştir.

        12- Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimlerinde Uygulanan İstisna Süresi Uzatıldı:

        Tebliğin 12'inci maddesi ile, aynı Tebliğin (II/G-7.) bölümünde yer alan "31/12/2023" ibareleri "31/12/2028" olarak değiştirilmiştir.

        13- Tevkifat KDV'nin Beyanı, Ödenmesi ve İndirimine İlişkin Usul ve Esaslar Yeniden Belirlenmiştir:

        Tebliğin 13'üncü maddesi ile, aynı Tebliğin (III/C-1.) bölümünde tevkifat KDV'nin beyanı, ödenmesi (nakden/mahsuben) ve indirimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

        14- Mahsuben KDV İade Taleplerinde Belge Eksikliğine ve Muhteviyatı İtibariyle Belge Eksikliklerine Yönelik Düzenlemeler Yapılmıştır:

        Tebliğin 14'üncü maddesi ile, aynı Tebliğin (IV/A-2.1.2.) bölümünün dördüncü paragrafının ilk cümlesinde yer alan "belge ya da" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı paragrafın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

        "30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve eksiklik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri giderdiği tarih arasında geçen süre için gecikme zammı uygulanır. Bu talebe ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için ise gecikme zammı uygulanmaz."

        Konuya ilişkin detaylı açıklama 7'inci maddede yapıldığı için burada tekrar yapılmayacaktır.

        15- KDV Beyannamelerinin Verilme Sürelerine İlişkin Yapılan Değişiklik Doğrultusunda Gerekli Değişiklikler Yapılmıştır:

        Tebliğin 15'inci maddesi ile, aynı Tebliğin (V/B-3.) bölümünün birinci paragrafında yer alan "KDV mükellefleriyle; Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen, KDV kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar," ibaresi "KDV mükellefleri" olarak değiştirilmiş, aynı paragrafın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı bölümde yer alan Örnek 2'deki "15 Ocak 2012" ibaresi "15 Şubat 2024" olarak, "24 Şubat 2012" ibaresi "21 Mart 2024" olarak değiştirilmiştir.

        "Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar ise 2 No.lu KDV beyannamelerini, vergilendirme dönemini izleyen ayın 21 inci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdür."

        164 Seri No.lu VUK Sirküleri ile, 2024/Ocak dönemi 2 No.lu KDV Beyannamelerinden başlanılmak üzere beyanname verme ve ödeme süreleri izleyen ayın 25'i olarak yeniden belirlenmiştir.

        16- KDV'nin Ödeme Sürelerine İlişkin Değişiklikler Tebliğin İlgili Bölümlerinde Düzeltilmiştir:

        Tebliğin 16'ıncı maddesi ile, aynı Tebliğin (V/D) bölümünün ikinci paragrafında yer alan "24 üncü" ibaresi "21 inci" olarak, "26 ncı" ibaresi "23 üncü" olarak değiştirilmiştir.

        164 Seri No.lu VUK Sirküleri ile, 2024/Ocak dönemi 2 No.lu KDV Beyannamelerinden başlanılmak üzere beyanname verme ve ödeme süreleri izleyen ayın 25'i olarak yeniden belirlenmiştir.

       • Kaynak :PALMİYE MEVZUAT ve İÇTİHAT PROGRAMI / Palmiye Yazılım