KDV Mahsubu Yoluyla Prim Ödenmesine Dair SGK Genel Yazısı 01-06-2024


27 Mayıs 2024 tarihli SGK Genel Yazısı ile Mart ayı prim borcunun KDV iadesi yoluyla mahsubu süresi 20 Mayıs tarihinden 24 Mayıs tarihine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılması halinde yasal sürede yapılmış gibi kabul edileceği belirtilmiştir.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
27.05.2024 E-51592363-202.99-95738704

2024/Mart Dönemi KDV Mahsubu Süre Uzatımı

GENEL YAZI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan 23/05/2024 tarihli ve E-64128782-702[702]-3142930 sayılı yazıda;

Mükelleflerin prim borçlarının vergi iade alacağına mahsubuyla ödenmesine ilişkin ret ve iade talimatları, Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden elektronik ortamda Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemine gönderildiği ve muhasebe birimlerince ödemelerin tamamlandığı,

Bazı firmaların son ödeme tarihi 20/05/2024 olan prim borçlarının vergi iade alacağına mahsubu suretiyle ödenmesi gereken tutarları, teknik sorunlar nedeniyle Kurumumuz hesaplarına süresinde aktarılamadığı,

18/06/2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 10'uncu maddesinde, nakit ihtiyacı, talebi ve karşılanmasına ilişkin esaslar, 11'inci maddesinde gönderme emri kayıtlarının oluşturulması ve bankaya aktarılmasına ilişkin esaslar ve 12'nci maddesinde de bankaca gönderme emirlerinin yerine getirilmesine ilişkin esaslar düzenlendiği,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Mücbir sebep" başlıklı Ek 7'nci maddesinde "Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalık veya Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemlerinin herhangi bir nedenle çalışmaması gibi mücbir sebep hallerinde; veri, bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Mücbir sebep hallerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemleri üzerinden yürütülen işlemlerde yaşanabilecek gecikme nedeniyle ilgililere, gecikme faizi, gecikme zammı ve ceza gibi yaptırımlar uygulanmaz." hükmünün yer aldığı,

Son ödeme tarihi 20/05/2024 olan ve süresinde Kurumumuz hesaplarına aktarılamayan prim borçlarının vergi iade alacağına mahsubuna ilişkin ödemelerin, muhasebe birimlerince anılan Usul ve Esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeye çalışıldığı, ancak yaşanan teknik sorunlar nedeniyle yasal süresi içerisinde gerçekleştirilemediği,

İfade edilmiş olup, sorunun hukuki yollara başvurulmadan çözülebilmesi bakımından, 5510 sayılı Kanun'un 88'inci maddesinin on üçüncü fıkrası kapsamında mahsup süresinin uzatılarak vergi mükelleflerinin/işverenlerin mağduriyetinin giderilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtilmiştir.

Konu, Kurumumuz uygulamaları yönünden 5510 sayılı Kanun'un 88'inci maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca Kurumumuza verilen yetki çerçevesinde değerlendirilmiş olup, anılan Kanunun ilgili fıkrası uyarınca her ayın 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden bir defaya mahsus olmak üzere, 2024/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde ödeme süresinin 24/05/2024 olarak belirlenmesi Kurumumuz Başkanlık Makamının 24/05/2024 tarihli ve 95707908 sayılı OLUR'ları ile uygun görülmüştür.

Bu itibarla, her ayın 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2024/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde yeni ödeme süresi 24/05/2024 olarak belirlendiğinden, 2024/Mart ayına ilişkin KDV iade alacağından mahsup yöntemiyle ödenen primlerin 24/05/2024 (bu tarih dahil) tarihine kadar Kurum hesaplarına intikal etmiş olması halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilerek işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ / Genel Müdür

DAĞITIM: Bilgi ve Gereği İçin: Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkezlerine