Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik 13-06-2024


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562) Resmi Gazetede Yayımlandı Buna göre; finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşları; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ne (BSMV) tâbi işlemleri için dekont, BSMV'ye tabi olan işlemleri dışında kalan KDV'ye tâbi teslim ve hizmetleri için fatura düzenleyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ne (BSMV) tâbi işlemleri için dekont, BSMV'ye tabi olan işlemleri dışında kalan KDV'ye tâbi teslim ve hizmetleri için fatura düzenleyecek.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları ise, faaliyetlerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl gibi belirli hesap devreleri itibariyle, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile bildirilmesi mutad olan BSMV'ye tabi işlemleri için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleyebilecekler.

Tebliğin tasarruf finansman şirketlerine ilişkin hükümleri bu tebliğin yayımını izleyen ayın başında, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümleri 1/1/2025 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.


562 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde değişiklik yapılmak suretiyle, 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarına, BSMV'ye tâbi işlemlerinde fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme imkanı getirilmektedir. Ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına faaliyetlerine göre belirli hesap devreleri itibariyle dekont yerine hesap bildirim cetveli(ekstre) de düzenleme imkanı verilmektedir.

GİB


TÜRMOB Sirküsü için tıklayınız.


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan

12.06.2024
32574
Sıra No 0562

Madde 0001 :

3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nin "Kapsam" başlıklı bölümünde yer alan "21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye'de kurulu finansman şirketlerine" ibaresi "21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye'de kurulu finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketlerine, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 0002 :

Aynı Tebliğin "2. Finansman Şirketlerinin Düzenleyeceği Belge" başlıklı bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Bölümün başlığı "2. Finansman Şirketleri, Tasarruf Finansman Şirketleri, Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Düzenleyeceği Belge" şeklinde değiştirilmiştir.

b) Birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan "finansman şirketleri" ibaresi "finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 0003 :

Aynı Tebliğin 2.1. bölümündeki "finansman şirketleri" ibaresi "finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları" şeklinde değiştirilmiş, ""Dekont (Finansman Şirketi)"" ibaresinden sonra gelmek üzere ", "Dekont (Tasarruf Finansman Şirketi)", "Dekont (Ödeme Kuruluşu)" ya da "Dekont (Elektronik Para Kuruluşu)"" ibaresi eklenmiş, "Finansman şirketinin" ibaresinden sonra gelmek üzere ", tasarruf finansman şirketinin, ödeme veya elektronik para kuruluşunun" ibaresi eklenmiş, "finansman şirketi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", tasarruf finansman şirketi, ödeme veya elektronik para kuruluşu" ibaresi eklenmiştir.

Madde 0004 :

Aynı Tebliğin 2.3. bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2.3. 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları BSMV'ye tâbi işlemleri için dekont, BSMV'ye tabi olan işlemleri dışında kalan KDV'ye tâbi teslim ve hizmetleri için fatura düzenleyecektir. Ödeme ve elektronik para kuruluşları ise, faaliyetlerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl gibi belirli hesap devreleri itibariyle, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile bildirilmesi mutad olan BSMV'ye tabi işlemleri için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleyebilecektir.

Madde 0005 :

Aynı Tebliğin 2.4. bölümünde yer alan "dekontun" ibaresi "belgelerin" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan "dekontlara" ibaresi "söz konusu belgelere" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 0006 :

Bu Tebliğin,

a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerinin tasarruf finansman şirketlerine ilişkin hükümleri bu Tebliğin yayımını izleyen ayın başında,

b) 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerinin ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümleri 1/1/2025 tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Madde 0007 :

Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.